Analys och modellering av avfallsförbränning

Analys och modellering av avfallsförbränning

Vid förbränning är det viktigt att förstå vilka specifika mekanismer som ligger bakom förändringar i förbränningskammaren och överhettarstråket. Utan den kunskapen kan man bara "köra på känn" och hoppas på ett någorlunda bra resultat. Men med kunskap om hur förändringar i bränslekomposition, temperatur, syretillgång etc. samverkar kan man undvika att hamn i driftsfall där beläggningar på värmeöverförande ytor i pannan snabbt växer till, bäddsanden agglomererar och växer ihop till stora sandstenar/slagg eller utsläppen av SOx och NOx rusar i höjden. Genom forskningsprojekt i fullskala på verkliga pannor som avfallspannorna i Borås har vi kommit en bit i denna förståelse, men för att komma ännu längre behövs modelleringsverktyg. Ett sådant verktyg är FactSage, ett termodynamiskt jämviktsprogram utvecklat i Sverige, Kanada och Tyskland där en av grundarna på 70-talet var den svenske forskaren Gunnar Eriksson, Umeå Universitet, som fortfarande är verksam i utvecklingen av programmet i Tyskland. Idag är det ett av de kraftfullaste verktygen för termodynamiska jämviktsberäkningar och utgörs av en stor mängd databaser. Med indata till FactSage från de fullskaleförsök som gjorts i Borås kan viktig kunskap erhållas.

Projektet är en fortsättning och fördjupning på forskningsprojekten "Sänkt bäddtemperatur i FB-pannor för avfallsförbränning" och "Förbränning av en bränslemix bestående av animaliskt avfall, industri- och hushållsavfall i FB-pannor", båda finansierade av Waste Refinery samt industrin.