Återvunnen betong som bädd för elledningar

Återvunnen betong som bädd för elledningar

Det sker en snabb utbyggnation med nya ledningar som ansluts till elnätet med markförlagda kablar. Det behövs lämplig ballastmaterial för bortledning av den producerade värmen för att undvika termisk kollaps av kabeln. Betongavfall från rivning är ett stort avfallsflöde i den regionala avfallsströmmen vars fina fraktioner av sandkornsstorlek har stor potential för att ingå i kabelbädden. Här kan en industriell symbios utvecklas: nyttja betongavfall med lämplig resistivitet som kabelsand och minska mängd avfall som går på deponi.

Genom förstudien byggs ett nätverk av företagsintressenter, ett företagskluster, som är intresserade av industriell symbios: användning av betongavfall från byggindustri som sand i ledningsbädd för vindkraftverk.

Förstudien bidrar till kompetensförsörjning av företagsintressenter och medverkar till att bygga ut det förnybara elsystemets infrastruktur. Ett examensarbete som knyter an till förstudien sker i samarbete med företagen Swerock och Temakon AB.