Att jobba med jobbiga kunder

Att jobba med jobbiga kunder

Projektet har ett huvudsakligt fokus på de arbetsmiljöproblem som uppstår då kunder beter sig illa, och på de hanteringsstrategier som anställda och organisationer använder sig av. Syftet är också att bidra med förståelse om de negativa servicesituationerna och hanteringen av dessa i relation till rådande föreställningar om kunder i serviceverksamheter. Den empiriska kontexten för projektet är detaljhandeln, en bransch som uppvisar en hög grad av arbetsmiljömässiga problem för personal i form av kränkningar, hot och våld från kunder.

Forskare

Nicklas Salomonson och docent Markus Fellesson, Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.