Att tolka, konkretisera och leda - en studie av förskollärarens förändrade uppdrag

Att tolka, konkretisera och leda - en studie av förskollärarens förändrade uppdrag

Det forskningsintresse som ligger till grund för projektet tar sin utgångspunkt i det förtydligade ansvar som delegerades till förskollärare då skollagen och förskolans läroplan reviderades 2010. Både skollagen och läroplanen markerar att förskollärare numera ska ansvara för den pedagogiska verksamheten i syfte att höja och utveckla den pedagogiska kvaliteten. Från och med den första juli 2011 flyttas ansvaret för arbetet på förskoleavdelningen från arbetslaget till förskollärarna som ska konkretisera och leda arbetslagets pedagogiska arbete.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka och bidra med kunskap om vad som sker när förskollärarens förtydligade ansvar tolkas och omsätts på kommunal nivå och kommer till uttryck i det pedagogiska arbetet. Till syftet hör också att undersöka hur olika sätt att organisera och bedriva förskoleverksamhet och sätt att tala om förskollärarens ansvar inverkar på det pedagogiska arbete som utförs. Forskningsprojektet kommer att genomföras som tre delprojekt.

Studien görs dels för att få kunskap om lokala variationer, dels för att undersöka hur dessa i sin tur kan stödja och/eller hindra förskollärare att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten.

Projektet kommer att bidra med kunskap om hur den nationella läroplansintentionen förskollärarens ?förtydligade? ansvar tolkas och omsätts både på en övergripande kommunal nivå och på en arbetslags- och verksamhetsnivå. Sammantaget kommer de tre delprojekten att bidra till att lyfta fram och synliggöra villkor, strukturer och processer som hindrar och/eller stödjer förskollärares ansvarstagande för den pedagogiska verksamheten i förskolan – ett ansvar som i sin tur förväntas leda till en kvalitetsökning av förskolans pedagogiska verksamhet.

Projektet kommer också att bidra med viktig kunskap om pedagogiskt ledarskap i förskolan eftersom det finns få tidigare studier som fokuserat specifikt på förskollärarens ledarskap och ansvar i relation till övriga yrkeskategorier i det egna arbetslaget.

Publikationer

Eriksson, A. (2014). Preschool Teachers Responsibility in a Discourse-analytical Perspective: a Swedish Case. Paper presented at ECER, Porto, 2-5 September 2014.

Eriksson, A., Beach, D. &Svensson, A-K. (2015). Local government strategies for managing changes in the delegation of preschool responsibilities. Paper presented at NERA-conference, Gothenburg, 4-6 March 2015.

Svensson, A-K., Eriksson, A., & Beach, D. (2015). New professional responsibilities for preschool teachers?. Paper presented at NERA-conference, Gothenburg, 4-6 March 2015.

Eriksson, A. (2015). Förskollärarens ansvar: från självpåtaget till pålagt och delvis legitimerat. Pedagogisk forskning i Sverige, 20(1-2), 8-32.

Eriksson, A., Svensson, A-K. & Beach, D. (2015). New professional responsibilities for preschool teachers (utökat paper).  Paper presented at ECER-conference, Budapest 8-11 September 2015.

Eriksson, A., Beach, D. & Svensson, A-K. (2015).  Förskolechefens ansvar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv. Nordic Early Childhood Education Research Journal11(9), 1-17.

Svensson, A-K., Eriksson, A. & Beach, D. (2016). Different professionals´roles in preschool - the talk and the performance. Paper presented at 26th, EECERA (European Early Childhood Education Research Association) Annual Conference, Dublin, 31st August - 3rd September, 2016. (Refereegranskat)

Eriksson, A., Svensson, A-K. & Beach, D. (2016). The concept of preschool teacher  professional responsibilities. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Dublin, August 23-26, 2016. (Refereegranskat)

Eriksson, A., Beach, D. & Svensson, A-K. (2016). Preschool teacher professionalism and education reform: An ethnographic analysis of the responses, consequences and implications of a recent education reform in Sweden. Paper presented at the Oxford Ethnography and Education conference, 19-21 September, 2016. (Refereegranskat)