Att utveckla elevers skrivprocess och förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska

Att utveckla elevers skrivprocess och förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska

Projektet har undersökt hur eleverna använder den feedback lärare erbjuder och utifrån dessa resultat förändrat lärarnas feedbackpraktik, i syfte att öka elevernas användning av den feedback de får på sina texter. Förutom att förbättra undervisningen kring feedback och skrivprocess i engelska, så är syftet med projektet även att skapa en bättre kontakt mellan gymnasieskola och högskola och på så sätt formalisera arbetsformer för en utbildning baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Lärarna vid Bäckängsgymnasiet vill också utveckla större kunskap kring vetenskapliga arbetsformer för att på egen hand kunna utforma undervisning utifrån vetenskapligt förankrade metoder.

Läs mer om ULF vid Högskolan i Borås