Belysning för möten i vårdens slutna rum

– en systematisk integrativ litteraturöversikt

Belysning för möten i vårdens slutna rum

Projektet syftar till att göra en systematisk litteraturöversikt med fokus på hållbar belysning för samtalsrum och väntrum. Dessa rumstyper skiljer sig åt genom att ljuset och möbleringen i samtalsrum ska stimulera interaktion och förtroliga samtal, medan personer i ett väntrum oftast undviker interaktion med omgivningen.

Ljus kan påverka om rum upplevs som mer öppna, eller stängda.
Vi vet att människor, liksom djur, inte vill känna sig instängda, att instängdhet kan påverka vår stressnivå. Den sociala situation som skapas mellan människor genom rumsgestaltning och ljus påverkar kroppens stressnivåer och i sin tur känslor som ångest och trygghet, vilket även kan kopplas till risk för hot och våld eller självskador och suicid. I rollen som patient vill ingen känna sig exponerad av ljuset. Ljus riktat mot en person, kan väcka känslor som påminner om en förhörssituation. Ljus placerat på en lägre höjd kan upplevas mer privat och personligt.

Planerade ljusrum i rummet kan skapa förutsättning för förtroliga samtal. Kunskapen om belysningens betydelse för förtroliga möten är användbar i många sociala kontexter och olika byggda miljöer. Det är inte bara vårdsituationer som påverkas, men behovet blir tydligare där, inte minst inom psykiatrisk hälso- och sjukvård och inom kriminalvård, där vi gärna ser att vårt framtida forskningsprojekt utvecklas. Många patienter inom psykiatrisk vård är
extra känsliga för sinnesintryck. I mötet mellan vårdpersonal och patient är det viktigt att patienten kan slappna av och våga berätta. Detta sätter stora krav på belysningens sociala funktion. Den här litteraturöversikten kommer dock att utgå från ett bredare fokus, det vi undersöker är relationen mellan arkitektonisk belysning, rumsatmosfär, känsloläge och social interaktion.

Projektet finansieras av Bertil & Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik