Beständighet och komposterbarhet av biobaserade härdplastkompositer

Beständighet och komposterbarhet av biobaserade härdplastkompositer

Kommersiella kompositer är ofta tillverkade av icke-förnybara material och är svåra att återvinna. Biokompositer är istället tillverkade av förnybara material såsom bioplaster och naturfibrer. Detta har studerats mycket intensivt vid både företag och universitet. Högskolan i Borås har bedrivit omfattande forskning inom detta område. Härdplaster har utvecklats från förnybart material och dessa har sedan armerats med olika förnybara fibrer såsom linfibrer, hampafibrer och cellulosafibrer. Tester har visat att dessa material har relativt goda mekaniska egenskaper.

En viktig egenskap är den biologiska nedbrytningen. För vissa typer av kompositer är den biologiska nedbrytningen önskvärd och dessa kan då potentiellt återvinnas genom kompostering eller rötning. För andra applikationer, som till exempel utomhusprodukter, är den biologiska nedbrytningen inte önskvärd. Kompositens sammansättning kommer att påverka nedbrytningshastigheten och det är därför viktigt att kunna karaktärisera biokompositer med avseende på biologisk nedbrytning och beständighet.

Projektet avser att designa och tillverka biobaserade härdplaster med olika kemisk arkitektur och att sedan armera dessa plaster med naturfibrer. Tester med kompostering och åldring görs för att studera hur olika parametrar såsom härdplastens kemiska arkitektur och fiberhalt inverkar. Syftet med projektet är att förstå hur olika parametrar inverkar på plastens hållbarhet och komposterbarhet. Ett långsiktigt mål är att kunna designa material där den biologiska nedbrytningshastigheten kan designas utifrån hur produkten ska användas.