Brukardelaktighet och brukarinflytande: Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad

Brukardelaktighet och brukarinflytande: Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad

Projektet fokuserar på brukarinflytande och brukardelaktighet för och med personer med funktionshinder. Det adresserar såväl individuellt samskapande med en enskild brukare som kollektiva former med företrädare för t.ex. brukarföreningar. Syftet är att bidra med kunskap om hur brukarinflytande och brukardelaktighet med personer med funktionshinder kan samskapas i praktiken. I detta projekt vill vi bidra med teoretisk kunskap om samskapande med och för personer med funktionshinder. Vi strävar också att förbättra samskapandepraktiken baserat på lärande från tidigare forskning samt genom empiriskt material från föreliggande projekt.