Digitala vårdbesök och digital information i relation till graviditet och eftervård

Digitala vårdbesök och digital information i relation till graviditet och eftervård

Blivande och nyblivna föräldrar söker i stor utsträckning information och stöd i sitt föräldraskap via digitala lösningar. Den tillgänglighet till information och stöd som digitala lösningar ger, kan främja föräldrars förståelse, anpassning till föräldrarollen, hälsa och välbefinnande. Men, det stora digitala informationsflödet kan också skapa oro hos föräldrar. Barnmorskor inom mödrahälsovården upplever ambivalenta känslor i relation till den digitala teknikens inverkan på deras vårdande av blivande föräldrar. På senare år har vissa av graviditets- och eftervårdskontrollerna bytts ut från fysiska vårdbesök till digitala vårdbesök. Omställningen till digital och därmed nära vård har gått relativt snabbt vilket gör att forskningen inte hängt med.

Projektet bedrivs som ett samverkansprojekt vid barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Borås samt barnmorskemottagningar, Regionhälsan och Västra Götalandsregionen (VGR).

Målet med projektet är att öka kunskap om vad barnmorskor har för erfarenheter och uppfattningar av att vårda blivande och nyblivna föräldrar genom digitala vårdbesök. Samt öka kunskap om vad föräldrar har för erfarenheter av att få vård av barnmorska via digitala vårdbesök under graviditet och tiden efter förlossning. Projektet ämnar även öka kunskap om hur föräldrar och barnmorskor uppfattar den digitala föräldrainformation som erbjuds via barnmorskemottagningar i VGR.