e-Me

e-Me

För studenten kan ett särskilt ärende eller frågeställning innebära att kontakt med flera involverade myndigheter behöver tas. I e-Me konceptet kommer de som uppfyller Ladoks, studentkårens och CSN:s kriterier för att vara en riktig student automatiskt att ha status som student, i realtid. Det innebär att när övriga myndigheter eller privata aktörer kräver bevis på att personen ifråga verkligen är student, så finns detta bevis redan med som en del av studentprofilen.

Tanken med forskningsprojektet är att vända på Internet. Det är inte användaren som skall leta information och tjänster utan dessa skall komma till användaren via en och samma kanal, e-Me. För att åstadkomma detta behövs ett ramverk för att utveckla små tillägg, även kallade plugins, där olika aktörer kan jacka in sina befintliga tjänster och anpassa dessa för e-Me.

Målet är att lansera e-Me vid Högskolan i Borås under 2010. Denna utgåva är baserad på kunskap och erfarenheter från e-Me pilotprojekt som genomförts vid högskolan. Fokus i utvecklingsarbetet i version 2.0 ligger på systemarkitekturen. Denna ska möjliggöra för studenter, universitet/högskolor och andra aktörer att dynamiskt lägga till anpassade plug-ins. Dessa kan både vara plug-ins riktade mot användarverktyg (ex. Google Calendar) eller för att tillgängliggöra data (exempelvis schemadata).

Teknik

Version 2 av e-Me bygger på erfarenheterna från pilotprojektet och inkluderar ramen för utveckling av tjänster och de första tjänsterna. Systemarkitekturen bakom e-Me är en öppen källkod-baserad arkitektur. Denna e-Me ram bygger på J2EE-standarden tillsammans med ett antal open source tekniker som gör att utvecklingen av tjänsterna är enkla.