En studie av digitaliseringens utmaningar och möjligheter

för lärare inom universitet och högskola under Coronapandemin

En studie av digitaliseringens utmaningar och möjligheter för lärare inom universitet och högskola under Coronapandemin

Forskningen fokuserar på medarbetare vilka företräder etablerade professioner såsom vårdpersonal, lärare, poliser med flera, och hur deras autonomi, inflytande och engagemang påverkas av digitalisering generellt, samt hur de påverkas av digital ledning, styrning och organisering. Då Coronapandemin slog till blev denna fråga än mer aktuell då digitaliseringstakten inom i högskolan skalades upp från att från början vara planerad att sträcka sig över ett par år till att direkt övergå till digital undervisning. Då pandemin slog till förväntades lärare att från en dag till en annan helt övergå till digital undervisning. Syftet med denna studie är att fånga universitets- och högskolelärares upplevelse, handlingsstrategier och lärdomar av den snabba digitala omställningen av undervisningen under de första krisartade veckorna då pandemin slog till. Denna kunskap kan ge värdefull input till fortsatt digitalisering inte bara inom högskola och universitet, utan även inom andra verksamheter.