Ensure

Energi- och hållbarhetsforskningens effekter: Kvalitet, nytta och hållbar omställning

ENSURE

Projektet integrerar kvalitativa och kvantitativa perspektiv genom att utveckla metoder för att kvantifiera påverkansmönster och kalibrera dessa metoder genom kvalitativ triangulering. För att uppnå en fördjupad förståelse av forskningens roll i omställningsprocesser, bygger projektet på insikter från transitionsforskningen. På detta sätt hoppas vi kunna ge en mer holistisk och djupgående insikt i hur forskning inom energisystemsstudier påverkar och formas av samhället och bidrar till omställning av sociotekniska system.

Projektet genomförs av en nydanande och växande grupp forskare från Högskolan i Halmstad och Högskolan i Borås som tillsammans utforskar nya perspektiv och metoder för att fånga och förstå forskningens och forskares roll i samhällsförändringar. Projektet är kopplat till Data as Impact Lab vid Högskolan i Borås, som är en infrastruktur för AI-tillämpningar inom bibliometrisk metodik, semantisk modellering och visualisering.