Följeforskning av Sven Eriksonsgymnasiets pilotprojekt kring svenska som andraspråksundervisning

Följeforskning av Sven Eriksonsgymnasiets pilotprojekt kring svenska som andraspråksundervisning

Våren 2016 fick Sven Eriksonsgymnasiet 210 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att bedriva ett pilotprojekt där undervisning i svenskämnet respektive svenska som andraspråksämnet slås samman. Syftet är att undersöka vad som sker i en sådan ny organisationsform. 

Forskare vid Högskolan i Borås bedriver följeforskning på detta projekt.