Från neo-Fordism till post-Fordism i utbildning och arbetsliv. I vems intressen? En fallstudie av förnyelse av facklig utbildning

Från neo-Fordism till post-Fordism i utbildning och arbetsliv. I vems intressen? En fallstudie av förnyelse av facklig utbildning

betydelse lyfts fram som en avgörande faktor när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Produktionen omstruktureras från att bestå av masstillverkning av standardiserade produkter till att bli mer kundstyrd. Behov av en produktionsprocess präglad av flexibilitet skapar nya behov av lärande i arbetet. Utbildning blir en viktig arena där nya relationer mellan arbetsmarknadens parter utvecklas, för att tillsammans skapa förutsättningar för 'det nya arbetslivet'.