Hållbar distanshandel

Hållbar distanshandel

Co-creation och processorientering

I takt med den ökande globaliseringen och en gränsöverskridande handel ökar konkurrensen om slutkonsumenterna, vilket lett till lägre konsumentpriser och kortare produktlivscykler. Företag försöker därför hitta och utveckla nya konkurrensmedel utöver produkter och prissättning för ett starkare fokus på värdehöjande service. Den ökade konkurrensen med kortare ledtider och fler produkter ökar dessvärre problematiken om organisationen fortfarande sitter kvar i sin gamla ”funktionskostym”. Medskapande, co-creation, handlar om en affärsstrategi som betonar framtagning och förverkligande av ömsesidigt värde mellan företag och kund. Brister i växelverkan kan sannolikt kopplas till svårigheter med processintegrationen inom företag med en traditionell funktionsorganisation. Sådana vinner inget på att bli processorienterade, om de inte samtidigt klarar av att processorientera resten av sin verksamhet mot samma processmål, det vill säga hur man mäter, följer upp och belönar verksamheten utefter hur man stärker sin konkurrensposition i ett kundperspektiv.

Projektet Hållbar distanshandel består av en förstudie om co-creation och processorientering och en huvudstudie för att vidareutveckla konceptet och sammankoppla det med fortsatt utveckling avseende effektiv returhantering. Projektet ska tar tillvara, utveckla och integrera kunskap inom textil- och modedesign, textil produktion, informationssystem och datafångst, distribution, logistik och efterfrågestyrning (DCM), returhantering, marknadsföring, branding och sociala media samt innefattar handels- och juridikaspekter. Samverkan kommer att ske med distanshandelsföretag, IT-företag och organisationer i ett ”triple helix-perspektiv”.