Innovationsplattform Norrby

Innovationsplattform Norrby

Den innovativa ansatsen är att ett antal arbetspaket är inriktade på att utveckla ny kunskap med tillämpbarhet på både befintliga och tillkommande delar av Norrby. Följande delområden är centrala

De olika arbetspaketen är:

 • Living labs – en stadsdel som laboratorium.
  Mål: Att samla in data, kunskap och öka förståelsen för de människor som finns i stadsdelen samt att utveckla lösningar tillsammans med dem som kommer att äga och använda dessa. Målet är att utforma och omforma innovationsplattformen utifrån de problem, utmaningar, tillgångar och förutsättningar som finns på Norrby.
 • Den biobaserade staden.
  Utforskning av staden utifrån ett tydligt kretsloppsperspektiv där samtliga materialflöden ses som resurser för olika processer. Tre delområden: bygganden, avfall/materialresurser samt vatten.
  Betydelsen av livscykelperspektivet för byggprocess och material lyfts fram, både när det gäller produktion och drift och underhåll. Avfallshantering är en central del i planeringsprocessen.
 • Värdeskapande och stadens nätverk.
  Ett antal ekonomiska aspekter som bidrar till stadens ekonomiska kretslopp studeras, t.ex. nya affärs- och ägandemodeller för boende, hållbar handel och återbruk, lokalt entreprenörskap och småföretagande.
 • Effektiv livsstil.
  Detta arbetspaket fokuserar på energieffektivisering ur ett livscykelperspektiv och ersätter det produktionsperspektiv som är vanligt i stadsbyggnad med ett tydligt konsumtionsperspektiv där det är stadens, byggnadernas och invånarnas energianvändning över tid som är intressant.

Partnerskap för hållbar stadsutveckling i Borås är en etablerad plattform för forskning och utbildning, innovation och kommersialisering samt konkret stadsförnyelse. Kärnan i partnerskapet utgörs av fyra aktörer: Borås Stad, Borås energi och miljö, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut samt Högskolan i Borås.