Ledning och triage på militär skadeplats

Ledning och triage på militär skadeplats

Under senare år har den civila katastrofmedicinen utnyttjat nya vetenskapliga metoder för insamling och rapportering av data. Genom användandet av kvalitetsindikatorer, har resultat från såväl övningar som verkliga katastrof­situationer kunnat analyseras med hjälp av kvantitativa metoder. Detta har i sin tur lett till att problem­områden har kunnat identifieras och åtgärdas. Vi har genomfört en militär pilotstudie, som visar att nyutvecklade civila metoder bör kunna vara tillämpbara även inom den militära sjukvården.

Triage (prioritering av skadade) har alltid varit ett stort militärt problem. Under senare år har en stark utveckling av civila triagemetoder skett i Sverige, med fokus inte bara på patientens tillstånd utan även på eventuella logistiska begränsningar. Det finns också ny teknik, som kan vara användbar för militärt triage genom att samtidigt skicka samma information krypterad till olika ledningsnivåer. Vinsten är således att alla ledningsnivåer kan få samma information om skadeläget i realtid.

Projektets delfrågor är (1) utveckling av kvalitetsindikatorer för ledning på militär skadeplats, (2) utvärdering av nya triagemetoder, (3) utvärdering av ny teknik för triage.

Resultat har redovisats i tre vetenskapliga artiklar.