Ambulans

PreHospen

PreHospen

Andra viktiga fokusområden är bedömning, patientsäkerhet, vårdande och ambulanspersonalens arbetsmiljö. Vår målsättning är ökad kunskapstillväxt och kunskapsdelning inom prehospital vård för att förbättra vården av sjuka, skadade och lidande människor.

Under PreHospens forskargruppsmöten diskuteras nya projekt, vilka forskare som ska delta i respektive projekt och externa ansökningar om forskningsmedel. Vidare finns en referee-funktion där manuskript och forskningsansökningar genomgår granskning.

Forskargruppen PreHospen är nära knuten till PreHospen - Centrum för prehospital forskning. Klicka här för mer information om pågående forskningsprojekt, forskare, samverkan och nätverk.

Områden

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa forskare