Gener och livsstil - Livsstilens betydelse för äldre människors hälsa

Gener och livsstil - Livsstilens betydelse för äldre människors hälsa

Hur livet gestaltar sig under ålderdomen beror av en kombination av såväl ärftliga förutsättningar som livsstil. I detta projekt undersöker vi om det är möjligt för flertalet individer att anpassa sin livsstil så att den kompletterar ens egna specifika förutsättningar för att ge ett åldrande präglat av låg sjuklighet.

För att belysa denna fråga vill vi undersöka om det finns levnadsmönster som kompenserar för ärftliga förutsättningar hos individer som redan uppnått hög ålder och är vid god hälsa. Äldre (70-95) vid god hälsa får ge salivprov för genanalys samt fylla i ett formulär som söker fånga livsstil utifrån olika utgångspunkter som t.ex. kost, fysisk aktivitet, sociala nätverk mm. Uppföljande intervjuer med utvalda individer ger exempelbeskrivningar med större djup rörande livsstil. Genom att gruppera de tillfrågade utifrån olika typer av livsstil kan vi undersöka om dessa grupper också har gemensamma ärftlighetsfaktorer.

Med andra ord vill vi se om det är så att en viss genetiks bakgrund hos en individ kräver vissa levnadsmönster för att uppnå god hälsa vid hög ålder medan en annan genetisk bakgrund gynnas av ett annat levnadsmönster.