LOCALITY

Circularity Powered by Algae

LOCALITY

Som en av de främsta utsläpparna av avfall globalt sett 2020, står Europeiska unionen inför en utmaning. Överkonsumtion belastar planeten genom att orsaka förlust av biologisk mångfald och förstärker klimatförändringar med alla dess negativa konsekvenser. För att säkerställa planetens långsiktiga välbefinnande krävs en övergång från linjära till cirkulära affärsmodeller. Detta är brådskande och nödvändigt för att tillhandahålla en hållbar försörjning av varor samtidigt som man inte överskrider planetens gränser och vidmakthåller global rättvisa. Genom att utnyttja industriella sidoströmmar och avloppsvatten som näringskällor för till exempel mikroalger, kan möjligheter skapas för att återställa Europas hav från de negativa effekter som hushållens och industrins avloppshantering bidrar med. Alger i cirkulära ekosystem kan vara ett steg i rätt riktning mot ett koldioxidneutralt Europa

Huvudsyftet med projektet LOCALITY är att utveckla cirkulära och hållbara värdekedjor, genom att koppla samman viktiga industriella aktörer för att stimulera samarbete och introducera nya och innovativa produkter baserade på alger på regionala och globala marknader, samtidigt som Europas akvatiska ekosystem skyddas och återställs.

I LOCALITY samarbetar 27 partners från 14 olika länder för att skapa tre regionala ekosystem, strategiskt belägna i länder som gränsar till Östersjön och Nordsjön. Fokus ligger på att förbättra cirkularitet och hållbarhet genom att återanvända näringsämnen från olika typer av industrier för algodling. Samarbetet mellan forsknings- och utvecklingspartners och små och medelstora företag från industrin syftar till att utveckla innovativa och hållbara algbaserade produkter. Konsumentberedskap kommer utvärderas och affärsmodellen ska anpassas för framgångsrik marknadsimplementering. En omfattande plan för spridning och kommunikation ska säkerställa produkternas position på den europeiska marknaden. En viktig del för projektets partners är att utgå från tidigare erfarenheter inom konsortiet för att lyckas med projektets uppsatta mål.

Högskolan i Borås arbetar i projektet tillsammans med det svenska företaget MOUNID AB för att ersätta fossilbaserad kemi med algbaserade ingredienser till textilindustrin. Tillsammans skapas hållbara funktionaliseringsprocesser för textila applikationer. Fokus för de textila innovationerna i projektet kommer vara att:

  • Utveckla formulering för färgning av textilier med algbaserade pigment.
  • Att säkerställa färghärdighet av infärgat material över tid.
  • Utveckla resurseffektiva infärgningsmetoder för industriella processer.
  • Skapandet av två olika innovativa produktprototyper för färgning och antimikrobiell funktionalisering.
  • Utföra litteraturstudie för ökad kunskap om vilka möjligheter och risker det finns med att föra in algbaserade ingredienser i textila tillverkningsprocesser.

locality logo

Länk till LOCALITY