Mammors erfarenheter av amningssvårigheter orsakade av överproduktion av bröstmjölk

Mammors erfarenheter av amningssvårigheter orsakade av överproduktion av bröstmjölk

Trots att de allra flesta blivande mammor önskar att amma har drygt en tredjedel avslutat sin amning när barnet är två månader, oftast orsakat av amningssvårigheter. Överproduktion av bröstmjölk är relativt okänt och är ofta svårt att identifiera då det ger olika symtom ibland både hos mor och barn men ibland bara hos den ena parten.

Symtomen kan vara läckage av bröstmjölk, stark utdrivningsreflex, smärtsam amning eller så kan bebisen ha lätt för att sätta i halsen vid amning, vilja äta ofta eller krånglar vid bröstet. Bebisen kan också ha problem med ont i magen samt explosiv avföring.

Att vårda mammor med överproduktion av bröstmjölk utsätter därmed vårdare för utmaningar. Det är också outforskat hur det mammorna själva erfar att ha en överproduktion av bröstmjölk. Eftersom det är ett så okänt problem är risken för feldiagnostisering stor. Det gör det angeläget att utforska hur amningssvårigheter orsakade av överproduktion av bröstmjölk erfars för att öka kunskapen och därigenom kunna utveckla vårdandet för att stärka och stödja mammor med dessa svårigheter.

Tidigare studier har visat att det är viktigt för mammor med amningssvårigheter att få utrymme för sin amningsberättelse. Då överproduktion av bröstmjölk är ett relativt outforskat område har det stor betydelse att belysa dessa mammors upplevelser för att de ska få likvärdig vård som andra mammor med andra typer av amningssvårigheter.

Resultaten av projektet kommer, förutom att ge en röst till en grupp som är outforskad, att användas för att förbättra och utveckla barnhälsovårdens arbete för att stödja vid amningssvårigheter. På detta sätt kommer framtida arbete inom barnhälsovården genomföras med högre kvalitet genom förbättrad kunskap om hur amningssvårigheter orsakade av överproduktion av bröstmjölk erfars.

Vill du delta i studien? Kontakta Ellinor Mehtola