Meningsskapande om klimatkrisen

En undersökning av kommersiella algoritmer som kommunikationsdeltagare

Meningsskapande om klimatkrisen

Algoritmer gynnar alltså alltid, liksom annan mänsklig kommunikation, vissa perspektiv framför andra. Algoritmer är inte neutrala, utan återger samhällets normer, värden och diskurser genom utvecklares inbyggda antaganden och genom data som används i algoritmernas utveckling och träning. Kort sagt så bidrar algoritmer till hur samhällen förstår enskilda frågor genom att vara en allt större del av vardagslivet.

I det här projektet undersöker vi hur digitala plattformars, till exempel Google och Facebook, underliggande algoritmer påverkar diskurser, normer och praktiker kopplade till samhällens förmåga att möta klimatkrisen.

Som en illustration kan vi anta att någon vill veta mer om barnkläder. En sökning med Google ger närliggande och digitala butiker som resultat. Sökresultaten ger att det vanliga sättet att handskas med barns kläder är att köpa nya. För att hitta information om byte, lagning eller delning av barnkläder måste den som söker ha tidigare kunskap och lägga till söktermer. Exemplet visar att algoritmerna har betydelse för vad vi tar för givet eller anser som normalt. Algoritmer påverkar alltså diskurser, normer och praktiker som oundvikligen har miljökonsekvenser.

Insikten att algoritmer bidrar till samhällets meningsskapande är inte ny. Hittills har däremot miljöaspekten av detta försummats.

Vi tar oss an denna brist i två steg.

  1. För det första genomför vi två djupgående fallstudier om hur digitala plattformars algoritmer formar vår förståelse av klimatkrisen. En fallstudie handlar om i vilken utsträckning sökmotorer inkluderar miljön i information om vardagliga praktiker. Den andra fallstudien studerar hur specifika plattformar för social media formar civilsamhällets organisationers kommunikation om miljö, till exempel om kontroversiellt innehåll.
  2. För det andra arrangerar vi arbetsmöten (workshops) baserade på fallstudier med olika intressenter. Där diskuterar vi resultat och skapar tillsammans möjliga interventioner och strategiska redskap för experimenterande med mekanismerna som fallstudier visat.

Genom att koppla samman akademisk forskning å ena sidan och samhällets miljö- och digitaliseringsfrågor å andra sidan fördjupar vi de insikter som behövs för att ta sig an frågorna. Kunskapen som projektet ger kan användas av miljöorganisationer, civilsamhället och offentliga aktörer. Kunskapen avses användas för att öka synligheten för miljödiskurser, normer och praktiker. Våra resultat kan också vara användbara för ökad reglering av digitala plattformar i det allmännyttiga syftet att göra algoritmers påverkan på samhället mer synliga.