Metallutvinning med fokus på zink från avfallsflygaska med hjälp av sura processvatten

Metallutvinning med fokus på zink från avfallsflygaska med hjälp av sura processvatten

Syftet med denna studie är att

  • optimera utlakningen av metaller, med fokus på zink, från askan genom att använda avfallsprodukter som t.ex. sura vätskor från rökgasrening.
  • utvärdera olika alternativ för att utvinna zink och eventuellt andra metaller från laklösningarna samt studera något av de mest intressanta alternativen som t.ex. bioelektrisk elektrolys i detalj.

Studien kommer att genomföras med experiment i laboratorieskala och kan delas in i tre huvuddelar;

  1. Optimerad utlakning- olika lakningsparametrar så som tid och L/S-kvot samt olika lakningsmedia studeras (Olika avfallslösningar i första hand).
  2. Återvinning av intressanta metaller från lakvätskan- olika återvinningsmetoder som t.ex. fast-fasextraktion och bioelektrolys, kommer att studeras med avseende på lämplighet för att återvinna en viss metall från lakvätskan och den mest lämpliga teknikern baserat på tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter kommer undersökas genom experiment i labbskala.
  3. Verifiering av den utarbetade återvinningsmetoden- metoden testas, verifieras och utvärderas på askor från olika avfallsförbränningsanläggningar i Sverige. Det görs också en utvärdering av metodens miljömässighet och ekonomiska förutsättningar.

Det övergripande målet för projektet är att erhålla resultat som kan ligga till grund för en byggnation av en pilotanläggning, där zink (och eventuellt andra metaller) kan utvinnas från flygaska på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. En fullskaleanläggning som utvinner zink från aska är under uppstart i Schweiz. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan Schweiz och Sverige, vilket gör att om en likadan metod direkt införs i Sverige är det inte säkert att den skulle vara lönsam och kostnadseffektiv här. Därför behövs studier som utgår från den schweiziska metoden, men anpassats för svenska förutsättningar för att på sikt skapa hållbara och effektiva återvinningsmetoder.