Objektorienterad selektiv rivning för cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan

Objektorienterad selektiv rivning för cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan

Utmaningen för återanvändning av tegel är relaterat till rivningsmetoden som används. Vid selektiv rivning går mer än 70% av teglet att återvinna jämfört med så lågt som 10 % vid konventionell rivning. Återvinning av betong är relaterat till mängd avfall och kvalitén på avfallet. Att tillräcklig mängd återvunnet material finns tillräckligt nära, är viktigt för att minimera transportsträckorna och därmed minska koldioxid-utsläpp. Selektiv rivning möjliggör att båda tegel och betong kan separeras vid rivning och tas hand om i form av återbruk eller återvinning. Renheten på de recirkulerade materialen gör återanvändnings-/återvinningsprocessen mer effektiv. Miljöfördelarna med recirkulering är självklara då man sparar på jungfruligt material och minskar deponin, men det förutsätter en selektiv rivningsprocess som kan kosta det dubbla jämfört med konventionell rivning.

I början av 2020 har arbetet påbörjats på Västerbro, ett rivningsobjekt i centrala Borås där det planeras nybyggnation för en hållbar livsstil, en hel kvarter med bostäder och kommersiella lokaler. Västerbro lämpar sig för objektorienterade processer när rivning sker och nybyggnation planeras på samma plats. Därmed kan transportsträckorna bli kortare och genom val av lokala aktörer för selektiv rivning och upparbetning så blir recirkulering av de tunga byggnadsmaterialen mindre kostsam och miljöpåverkande. Syftet med pilotprojektet är att prova på selektiv, objektorienterad rivning på delar av Västerbrofastigheten för att påvisa miljöfördelarna, att hitta lämpliga samarbetsformer och affärsmodeller som stödjer recirkulation av tunga byggmaterial.

Samverkande parter är Bostäder i Borås, kommunala bostadsbolaget och Riksbyggen, båda beställare i Västerbroprojektet samt Borås Stad och Högskolan i Borås. Projektet har för mål att påvisa miljöfördelarna med objektorienterad selektiv rivning i form av verifierade klimatavtryck med LCA.