Patientinvolvering som idé och organisatorisk praktik: Förhållningssätt, handlingsmönster och yrkesroll

Patientinvolvering som idé och organisatorisk praktik: Förhållningssätt, handlingsmönster och yrkesroll

I projektet studeras införandet av patientorienterade arbetssätt i svensk sjukvård, d.v.s. arbetssätt där patienten deltar aktivt i sin egen vårdprocess eller i arbetet med att utveckla de organisatoriska förutsättningarna för denna process. Fokus ligger på hur personal (särskilt läkare och sjuksköterskor) i vården förhåller sig till de nya idéerna, hur de tolkar dem utifrån sin vardagspraktik och hur de sätter in dem i ett lokalt organisatoriskt sammanhang. Särskild vikt fästs vid hur de nya arbetssätten utmanar etablerade föreställningar, identiteter och logiker i sjukvården, och därmed påverkar de anställdas arbetsförhållanden och yrkesroll. I sådana situationer ställs många viktiga frågor om kontroll, kunskap, inflytande och makt på sin spets, frågor som inte bara berör förhållandena för dem som arbetar i vården utan som också har bäring på tjänstearbete i allmänhet.

Studien genomförs med en kvalitativ forskningsansats där personal på tre-fyra enheter, som arbetar med patientinvolvering inom landstinget i Värmland, intervjuas. Intervjuerna analyseras med utgångspunkt i de organisatoriska praktiker som beskrivs, med hjälp av relevant teori om bland annat organisatorisk översättning, motstånd och hantering av motstridiga krav i arbetet. Intervjuerna kompletteras med officiellt publicerat material om involveringsarbetet, information från patientföreningar och observation av hur patientinvolvering manifesteras på arbetsplatsen.

Genom att lyfta fram arbetet med att praktiskt genomföra patientinvolvering bidrar projektet till att berika och nyansera bilden av vad patientinvolvering innebär. Hittills har fenomenet mest studerats utifrån ett (ofta okritiskt) patientperspektiv. På ett generellt plan bidrar projektet också till att öka förståelsen för hur villkoren för personintensivt, professionsbaserat servicearbete formas och omgestaltas genom relationen till kunden/brukaren.