Patientsäkra akuta bedömningar inom ambulanssjukvården med stöd av serious games

Patientsäkra akuta bedömningar inom ambulanssjukvården med stöd av serious games

Ambulanssjuksköterskor utför en ansvarsfull bedömning för att tillgodose patienters behov av säker akutsjukvård. Kompetensutveckling i framtiden kommer att i allt högre grad fokusera på tidig bedömning och mandat att bistå patienten till rätt vårdnivå. För att reducera risken för vårdskador och därmed mänskligt lidande är det nödvändigt att utveckla och implementera forskningsbaserade metoder som på ett realistiskt och effektivt sätt stimulerar lärandet och träning av att genomföra patientsäkra akuta bedömningar.

Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer och deltagande observationer utgör grund för utveckling av speldesign och dataspel. Det utvecklade dataspelet testas i ett pilotexperiment.

Förväntat resultat/betydelse: Utvecklandet av dataspelsträning är av stor vikt, då ett sådant pedagogiskt träningsverktyg inte finns tillgängligt idag. Genom nya möjligheter att träna kan både ambulanssjukvården och lärosäten långsiktigt erbjuda ambulanssjuksköterskor en större trygghet i att utföra adekvata akuta bedömningar. Dataspelsträning kan också bidra till mer effektiv resursanvändning samt är betydelsefull för ambulanssjukvårdens planering för att uppnå framtida utmaningar beträffande kompetensförsörjningen.

Projektet är ett inomregionalt samarbetsprojekt med en tvärvetenskaplig forskargrupp med representanter från PreHospen - Centrum för Prehospital FoU i Västra Götalandsregionen vid Högskolan i Borås, Ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde. Dessutom medverkar Skyskol AB.