Henrik Andersson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4745

E-post: henrik.andersson@hb.se

Rumsnummer: E701

Signatur: HEA

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Prehospital och intrahospital akutsjukvård

Mitt forsknings- och intresseområde är främst inriktat på vårdpersonalens yrkesutövning och deras yrkeskunnande på akutmottagning liksom hur organisationen och vårdkulturen påverkar de rådande arbetsförhållandena och syn på yrkeskompetens. Ett närliggande område som ingår i min forskning är nya utbildningsinterventioner såsom simulering och spelbaserat lärande. Ett annat forskningsområde handlar om hur vårdvetenskaplig kunskap kan bidra till tidig identifiering av misstänkt sepsis samt vårdpersonals bedömnings- och beslutsprocess samt kliniska resonemang i samband med vård och behandling.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning - en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper