Samspelet mellan lärande och vårdande – patientens berättelse som grund för livsvärldsledd reflexion i lärande och vårdande

Samspelet mellan lärande och vårdande – patientens berättelse som grund för livsvärldsledd reflexion i lärande och vårdande

Projektet är syntesskapande av datamaterial från innovativa studier om reflexion, lärande, vårdande och didaktik med livsvärlden som grund. Syftet är att skapa en modell/förhållningssätt som stödjer sammanflätning av lärande och vårdande i klinisk verksamhet och verksamhetsförlagd utbildning.