Skrivande som näring för demokratin

Skrivande som näring för demokratin

Det skriftliga informationsflödet ökar dag för dag och dess ursprung, syfte och tillförlitlighet är inte alltid transparent vilket ställer stora krav på varje enskild individ att reflektera över och förhålla sig kritiskt till olika texter samt att i tal och skrift kunna ta plats och skapa mening och förståelse tillsammans med andra eller individuellt. I såväl svensk som internationell skola har den sociopolitiska diskursen svagt fäste vilket innebär att elever, speciellt i skolår 1-6, får lite, om någon, träning i hur man kritiskt kan förstå och skapa text.

Deltagande skrivande, alltså den typ av skrivande man gör för att delta i samhället (till exempel formella protokoll, nyhetsbrev eller mer informella brev till vänner eller släktingar) har troligen förändrats i takt med att kommunikationsvägar har förändrats genom Internet och sociala medier.

Idag kommunicerar beslutsfattare och medborgare via sociala medier och bloggar såväl som genom formella skrivelser. Hur ett deltagande skrivande möjligen har påverkats och förändrats genom digitaliseringen är dock oklart, liksom hur man bäst förbereder elever för ett liv som deltagande skribenter i ett textbaserat samhälle. I detta projekt vill vi både undersöka och beskriva dagens deltagande skrivande och utveckla klassrumsmodeller för att stötta elever i deras skrivande.

Vi kommer först att bjuda in allmänheten (lärare, elever, föräldrar, beslutsfattare) till träffar där vi diskuterar vad deltagande skrivande är idag. Baserat på deltagarnas information kommer vi att välja ut ett antal texter för analys (funktionell textanalys) och beskriver sedan hur deltagande skrivande gestaltar sig, språkligt, i dagens Sverige. Därefter kommer vi att analysera policydokument för skolan (t.ex. läroplanen) för att se vilken syn på skrivande de reflekterar och hur de passar ihop med den beskrivning vi gjort av deltagande skrivande.

I projektets andra fas designar vi tillsammans med lärare och elever i mellanstadiet en intervention där syftet är att utveckla det deltagande skrivandet. Interventionen utvidgas sedan till fler klasser med hjälp av en skolutvecklingsmodell kallad lärare-lär-lärare (teach-the-teacher). Vi hoppas på så sätt utveckla ett sociopolitiskt språkstimulerande arbete i flera klassrum och öka medvetenheten kring skrivandet som ett verktyg för att utveckla möjligheten att skapa och uttrycka sin röst i klassrummet såväl som i samhället. Projektet baseras på medskapande rekursiv/cyklisk design där lärare och forskare tillsammans utvecklar alla delar av projektet.

Vi planerar att publicera resultat från projektet tillsammans med lärare i vetenskapliga tidskrifter och tillsammans med lärare och elever i en populärvetenskaplig bok. Genom detta projekt vill vi bidra till utvecklingen av en pedagogisk praktik som stöttar ett aktivt och demokratiskt medborgarskap och egenmakt genom skrivande.

Tillsammans med lärare kommer vi att arbeta med både lärares och elevers medvetenhet om den sociopolitiska diskursen och utveckla modeller för hur skrivande kan bidra till att elever inte bara skriver om världen utan också skriver världen.