Carina Hermansson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4375

E-post: carina.hermansson@hb.se

Rumsnummer: B605

Signatur: CRHE

Språk är ett centralt redskap för att vara del i vårt samhälle, för möjligheten att ta del av andras tankar och åsikter och delge andra, i såväl var närmiljö som i större globala sammanhang, våra egna tankar och åsikter. Och det är just det som driver mig och som gör att jag undervisat och forskat med svenskämnes- och språkdidaktiska frågor i över 25 år. Att vara en del i ett sammanhang som bidrar till att utveckla framtidens utbildning och forskning inom svenskämnes- och språkdidaktik är otroligt inspirerande.

Jag disputerade med sammanläggningsavhandlingen Nomadic Writing: Exploring processes of writing in Early Childhood Education vid Karlstads universitet, 2013. Med ett fokus på just barns skrivutveckling och deras tillblivelse som skribenter utgör studien ett viktigt empiriskt såväl som teoretiskt bidrag till forskare, lärare och politiker med en verktygslåda av begrepp som hjälper att förklara och förstå hur barn gör när de skriver. Jag introducerar begreppet ”nomadiskt skrivande” som ett sätt att förstå skrivande där jag argumenterar för värdet av att ett specifikt fokus bibehålles på både den skrivna produkten och den medföljande skrivaktiviteten, samtidigt som det mångdimensionella, det föränderliga och relationella i skrivprocesserna uppmärksammas.

Under sju år har jag varit verksam som universitetslektor och docent på Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Här har min forskning både fördjupats inom området skrivande och breddats inom det svenskämnes- och språkdidaktiska fältet. Jag har engagerat mig i utvecklingen av klassrumsforskning, skrivforskning och av kritiska perspektiv som möter och svarar upp mot frågor associerade till språk, kultur och identitet samt skrivande och demokrati. Bland annat är jag aktiv i två VR-projektet, Skriva som näring för demokratin (VR 2018-03779) och Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning (VR 2019-03429), samt i ett genrepedagogiskt forskningsprojekt, Genrepedagogiska modeller och elevers läs- och skrivutveckling. Därtill har fördjupningen inom klassrumsforskning, skrivande och kritiska perspektiv kommit att innefatta läsforskning, språklig mångfald och det digitala klassrummet – och till att involvera olika åldersgrupper i grundskolan.

Kanske kan jag sammanfatta mitt forskningsintresse, och mitt arbete som forskare vid Institutionen för pedagogiskt arbete, med att jag arbetar för att utveckla praxisnära forskning, en forskning där lärare och forskare inte bara samarbetar kring frågor kopplat till språk, skrivande och demokrati utan även samarbetar i relation till forskningens alla delar, från design till dissemination.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Nomadic writing. Exploring processes of writing in early childhood education (2013)