Specialistsjuksköterskors tillämpning av Rapid Emergency Triage and Treatment Scale (RETTS©) i prehospital och intrahospital akutsjukvård

Specialistsjuksköterskors tillämpning av Rapid Emergency Triage and Treatment Scale (RETTS©) i prehospital och intrahospital akutsjukvård

Klinisk bedömning och beslutsfattande är en komplex och viktig arbetsuppgift för sjuksköterskor inom prehospital och intrahospital akutsjukvård. En viktig arbetsuppgift är att bedöma patienters tillstånd och medicinska allvarlighetsgrad utifrån anamnes, upplevda symtom och uppvisade tecken på sjukdom eller skada. Träffsäkerhet i de patientbedömningar och beslut som ambulanssjuksköterskan eller akutsjuksköterskan gör är viktigt. Vid ofullständiga bedömningar och beslut finns det risk att patienter inte får den vård och behandling de behöver. Projektet syftar till att bestämma tillförlitligheten i användandet av Rapid Emergency Triage and Treatment Scale (RETTS©) hos studenter som genomgår specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård eller akutsjukvård.