Sustainable, Quality, Fast (KELANO)

Sustainable, Quality, Fast (KELANO)

Ett av de stora problemen i dagens handel är att hitta balansen mellan efterfrågan och utbud. Överskattning av efterfrågan leder till överlager och inkurans. Underskattning leder till bristande tillgänglighet i butiksledet och sortimentsluckor. Prognoser för efterfrågan, konsumentönskemål och modetrender är svåra att genomföra. Beslut om kollektioner tas ofta 6 till 12 månader innan säsongen. Produktionen har lagts ut till avlägsna platser, vilket ökar ledtiderna. Som resultat:

-          En tredjedel av de produkter som anskaffas av återförsäljare svarar inte mot efterfrågan och måste säljas till sänkt pris.

-          Inköp överstiger i allmänhet efterfrågan, vilket innebär slöseri med råvaror och energi.

-          Varulagret är högt genom hela kedjan anskaffning-produktion-leverans.

En holistisk ansats för detta är vald, och projektet syftar därför till att besvara följande forskningsfrågor:

  • Är det möjligt att förbättra lönsamheten i hela modevarukedjan och särskilt detaljhandeln genom att växla från långa ledtider och traditionellt inköp till fortlöpande inköp med korta ledtider, och i så fall hur mycket högre kan inköpspriset bli?
  • Hur låga kan lagerinvesteringar hållas genom hela kedjan om sourcing är helt efterfrågestyrd?
  • Vad är de ekologiska effekterna av efterfrågestyrd sourcing från närliggande områden, med hänsyn till transportkostnader, materialutnyttjande, energibehov och avfallshantering?
  • Vilka är de finansiella och ekonomiska fördelarna för olika aktörer med en efterfrågestyrd, quick respons-kedja för inköp, produktion och leverans, när plötsliga förändringar på marknaden sker (till exempel den nuvarande globala ekonomiska krisen) och hur påverkas deras resiliens (dvs. återhämtningsförmåga)?
  • Vilket slags verktyg för produktion, kommunikation och planering behövs för en ekologiskt effektiv och helt efterfrågestyrd kedja inköp-produktion-leverans?
  • Vilken typ av strategier behövs för att tillgodose de ekonomiska intressena hos olika oberoende länkar i den globala leveranskedjan, när gemensamt ägande inte finns?
  • Hur organiseras tillverkning och distribution av små eller enstaka produktorder, och hur kan den så kallade long tail-ekonomin tillämpas på modedistribution?

Projektet består av följande delar:

1. Benchmarking

Svenska, finska, spanska och brittiska modekedjor modelleras i relation till graden av miljöanpassning och efterfrågestyrning. Framgångsfaktorer och lönsamhet analyseras via utvalda metoder. Företag med olika typer av strategi väljs för att bredda ansatsen.

2. Utveckling av mätbarhet (nyckeltal)

Hur ekologisk kvalitet, lönsamhet och framgång i en efterfrågestyrd modevarukedja kan mätas kommer att definieras. Framgången för ett modeföretag beror till exempel på sell-through (andel såld till fullpris), förlorad försäljning, servicenivå, lageromsättning och ledtider. Hur förhållandet mellan hållbarhet, flexibilitet och lönsamhet kan mätas klarläggs också.

3. Lösningar

Föreslagna strategier och metoder kommer att testas och deras effekter kommer att mätas på följande områden:

-          Ledtider och kostnader för produktutveckling och design

-          Råvaror och produktion

-          Efterfrågestyrda inköp och distribution