Uppskalning av svavelfri förbehandling av lignocellulosa för produktion av biobränslen och biomassa

Uppskalning av svavelfri förbehandling av lignocellulosa för produktion av biobränslen och biomassa

Det har genomförts många undersökningar av förbehandling av lignocellulosa med olika svavelföreningar. 

Förekomst av svavel har emellertid visat sig orsaka problem, i synnerhet om man vill integrera andra generationens och första generationens etanolproduktion med djurfoder- och/eller biogasproduktion. Detta projekt fokuserar på förbehandlingssteget för att kunna verifiera tekniken för svavelfria förbehandlingsmetoder i större skala vid BDP:n i Örnsköldsvik. Projektet har en stark koppling till ett pågående projekt med inriktning på ett svampbaserad bioraffinaderi koncept.
Förbehandling med fosforsyra ska verifieras för halm vid demoanläggningen. Effekten på efterföljande processteg ska undersökas i laboratorieskala. Resultaten kommer att ge underlag till en tekno-ekonomisk utvärdering av de integrerade processalternativen på väg mot en kommersialisering.