Vård på Rätt Vårdnivå (VRV)

Vård på Rätt Vårdnivå (VRV)

För att resurserna ska utnyttjas effektivt måste vården ges på den vårdnivå som är mest ändamålsenlig. Dessutom ska ett vårdvetenskapligt perspektiv beaktas, vilket innebär att patienters och närståendes upplevelser av den prehospitala vårdsituationen ges stor betydelse. Därför är det otillräckligt med enbart medicinsk bedömning inom ambulanssjukvården. Patienten utgör medelpunkt för ambulanssjukvården och ska förstås som expert på upplevelse av välbefinnande och tillfredställelse med vården. I VRV projektet undersöks möjligheten att färdigvårda patienter - som inte är i behov av vård på akutmottagning - redan på hämtplats, dvs. vanligtvis i hemmet.

Forskningsprojektet är ett doktorandprojekt och bygger på fyra delstudier med den övergripande frågeställningen:

  • Hur blir säkerhet och utfall med VRV-modellen utförd inom ambulanssjukvård jämfört med traditionell ambulanssjukvård?

    Med utfall avses här patientens och närståendes upplevda tilltro till vårdgivarna, över- och underdiagnostik samt hälsoekonomiska konsekvenser. Den sistnämnda avrapporteras vid sidan av avhandlingen.

Risk- och nyttovärderingen bedöms såsom gynnsam. Därför bedöms riskerna för felbedömning vara små. Att nyttovärdet bedöms vara stort grundas på att kunskap från detta projekt förväntas resultera i olika implementeringar för utvidgad prehospital bedömning och flerprofessionell vårdsamverkan. Väntetiderna på akutmottagningarna förväntas kunna minska eftersom köer med väntande patienter reduceras.