ViPHS – Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan

ViPHS – Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan

Vid kliniskt införande ökar precisionen i beslut rörande optimal handläggning och behandling av akuta strokepatienter. Neurologisk expertis ges förutsättningar att i samråd med ambulanspersonalen bedöma patient och besluta om lämpligaste vårdprocess. Lösningen förstärker och ökar precisionen i den behandlings- och beslutsmodell för cerebral reperfusion vid stroke som införts i VGR 2016, och bidrar därmed till en mer jämlik vård i VGR oberoende av var patienten insjuknar.

ViPHS 2b är en pilotstudie där målet är att, som komplement till tidigare fullskalig simulering med utvalda case, i operativmiljö få viktig kompletterande kunskap kring användning, hur konsultmöjligheten används, process- och beslutspåverkan, tekniklösningsstabilitet och robusthet i verklig miljö etc.

ViPHS 2b består av tre huvudfaser;

  • initiering (januari 2018 - februari 2018)
  • försök (mars 2018 - oktober 2018)
  • utvärdering och analys (november 2018 - december 2018).