VOKAB, Vägen genom en förbränningsanläggning för oorganiska komponenter i avfallsbränslen

VOKAB, Vägen genom en förbränningsanläggning för oorganiska komponenter i avfallsbränslen

Till exempel orsakar höga askhalter sintringar och beläggningar som kraftigt reducera effektiviteten och tillgängligheten för avfallsförbränningsanläggningar. Trots detta är kunskapen om bränslets innehåll med avseende på  oorganiska komponenter och de reaktioner de är inblandade i långt ifrån förstådda. En ökad kunskap i detta område skulle medföra att det på förhand skulle gå att avgöra hur avfallsfraktioner skall samförbrännas med minimal påverkan på anläggning och miljö. 

Detta projekt syftade till att öka kunskapen om nuvarande bränslesammansättning och hur den kan förbättras. Målet var att öka tillgänglighet, möjliggöra en ökad elproduktion samt att minska underhållskostnaderna.

Arbetet genomfördes genom att bränslesammansättningen vid avfallsförbränningsanläggningarna i Göteborg (Renova) och Borås noggrant kartlades. Denna information används som input för termodynamiska jämviktsberäkningar, vilket är ett av de viktigare verktyg som panntillverkare i dagsläget använder sig av för att designa en anläggning. De strategier som utifrån beräkningar har gett bäst resultat ska verifieras i full skala.

Läs mer om projektet på engelska