Biogaslabbet

Möjligheten att använda olika sorters av organiskt avfall till produktion av biogas är viktig för att kunna öka biogasproduktion i framtiden. I Biogaslabbet pågår processer som använder, dels avfall som redan är vanligt att utnyttja för biogasproduktion, till exempel matavfall, gödsel, avfall från livsmedelsindustrin eller från jordbruket. I dessa fall är viktigt att utveckla tekniken med målet att göra den mer effektiv för att uppnå en ökad metanproduktion.

Den andra viktiga delen av forskningen är att undersöka hur olika andra organiska avfallsfraktioner, till exempel textila avfall, skogsrester, fjädrar, fruktavfall, oljehaltiga avloppsvatten osv. som hittills inte utnyttjas för biogasproduktion kan föras in i processen. Dessa typer av avfall är antingen svåra att bryta ner biologiskt på grund av materialets motståndskraftiga struktur, eller att det innehåller vissa ämnen som inhiberar den biologiska nedbrytningsprocessen. I dessa fall är det viktigt att utveckla tekniker som angriper materialets struktur för att göra den tillgängligt för mikrobiologiska och/eller enzymatiska processer, eller att använda nya rektorkonfigurationer, som till exempel med hjälp av membraner, som avskärmar inhibitorerna så att mikroorganismer i processen inte blir påverkade.

Undervisning

Forskningsprojekten som pågår är kopplade till olika doktorandprojekt inom området Resursåtervinning. Till många forskningsprojekt kopplas även examensarbeten inom utbildningen Kemiingenjör – tillämpad bioteknik eller Masterprogram i resursåtervinning. Vi får flera studiebesök från gymnasieelever under året. Syftet med dessa besök är väcka intresse för fortsatta studier hos oss genom att lära känna våra labbresurser och den aktuella forskningen som pågår här.

Viktiga instrument och resurser

 • Inkubatorer för att kunna göra rötningstester i olika temperaturer
 • 118 ml-test reaktorer för satsvisa rötningstester/screening
 • CSTR reaktorer för kontinuerliga rötningsprocesser
 • Plugflow reaktorer för kontinuerliga rötningsprocesser med höga torrsubstanshalter, så kallad torr-rötning
 • Membran reaktorer
 • GC för mätning av metan och koldioxid i biogasen
 • Olika typ av flödesmätare (gas/vätska)
 • Vattenbad
 • Centrifuger
 • pH meter

Molekylär bioteknik labb

Nedbrytningen av organiskt material är en komplex mikrobiologisk process, där olika typer av mikroorganismer samarbetar för att bryta ner och omvandla de olika biologiska makromolekylerna som finns i organiska avfallsfraktioner till biogas. Det är därför viktigt att kunna undersöka den mikrobiologiska sammansättningen i en biogas reaktor och hur den kan förändras beroende på olika processförhållanden eller olika typer av avfall, så kallade substrat, som rötas där. Dessa undersökningar kan göras i vårt molekylära bioteknik labb, där både forskning och undervisning pågår.

Inom undervisningen som pågår där på båda grund (Kemiingenjör – tillämpad bioteknik) och avancerad (Masterprogram i resursåtervinning) nivå får våra studenter bekanta sig i de grundläggande laboratorieteknisk metoder inom området molekylär bioteknik. Forskningsprojekt som pågår där är oftast kopplade till doktorandutbildning inom området resursåtervinning.

Viktiga Instrument/ resurser

 • -80 C frys för att förvara cellkulturer
 • PCR apparat
 • Apparat för gel elektroforesis
 • Fluorescens mikroskop
 • Skak inkubator för odling
 • Spektrofotometer
 • Centrifug
 • CO2 inkubator