Ny chefsstruktur skapar tillitsbaserat ledarskap

Under det senaste året har en arbetsgrupp bestående av rektor, akademichefer, förvaltningschef och representanter för HR gjort en översyn av hur chefsstrukturen ser ut på akademierna. Översynen har nu resulterat i ett förslag på ny struktur, som är tänkt att införas från den 1 september.

Utgångspunkten har varit att skapa ett mer tillitsbaserat arbetssätt, tydliggöra och stärka chefsroller såväl som de kollegiala rollerna, och därmed tydliggöra ansvarsfördelningen.

– Jag tycker att det är viktigt med ett tillitsbaserat ledarskap, vilket för mig betyder transparens, delaktighet i beslut, påverkansmöjligheter och mindre detaljstyrning. Kollegiet måste få större utrymme för att ta ansvar för kvaliteten i utbildning och forskning. Genom den linjestruktur vi har i dag, där vi har chefer långt ner i organisationen finns inte detta utrymme, förklarar Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Det finns flera bakomliggande orsaker till översynen, bland annat svårighet att tillsätta vissa chefsroller i nuvarande struktur.

– Nu möjliggör vi ett mer kollegialt arbetssätt genom att lyfta den nuvarande sista linjechefsrollen, studierektorn, till chefsnivån över. Våra chefer ska vara chefer och sträva efter bästa möjliga kvalitet i verksamheten tillsammans med de bästa arbetsvillkoren, inte sitta och räkna timmar.

Framtida linjechefer

I förslaget till ny chefsstruktur presenteras följande framtida chefsroller:

  • Akademichef – övergripande ansvar för akademins verksamhet, budget, personal samt för akademiöverskridande samarbete. Akademichefen kan också vid behov tillsätta proakademichef och vice akademichef.
  • Prefekt – övergripande ansvar för institutionens verksamhet, budget, personal inkl. arbetsmiljöansvar för proprefekt och ett antal medarbetare inom institutionen.
  • Proprefekt (en eller flera varav en är stf. prefekt) – personalansvar inkl. arbetsmiljöansvar för ett antal medarbetare inom institutionen. Kan ansvara för något område t.ex. undervisning, forskning och samverkan.

– Jag har fått frågan om detta endast är en kosmetisk ändring, och på sätt och vis förstår jag att det kan se ut så i och med att vi återgår till begrepp som är mer kända i vår sektor: sektioner byts till institutioner och sektionschefer till prefekter. Men förslaget innebär så mycket mer, här är fokus att öka det kollegiala ansvaret samtidigt som vi renodlar linjestrukturen. Det här är inte en återgång till en tidigare organisationsstruktur, förtydligar Mats Tinnsten.

Framtida kollegiala roller

I förslaget till ny chefsstruktur presenteras följande framtida kollegiala roller/uppdrag:

  • Studierektor
  • Programansvarig
  • Kursansvarig

Planen är att kollegiet ska få större handlingsutrymme och därmed ett större ansvar. Som exempel på kollegiala grupperingar kan kurslag, ämneskollegier och nämnder nämnas.

– Flera av de synpunkter som inkom på stormötet handlade om förhållandet mellan de kollegiala rollerna, och vi arbetar vidare i arbetsgruppen med att se över beskrivningarna för dem. Det ska vara tydligt vad de olika rollerna innefattar. De utförligare beskrivningarna kommer inom kort.

Det fortsatta arbetet

Parallellt med chefsöversynen pågår ett arbete med att implementera ett nytt tjänsteplaneringsverktyg, Retendo, på högskolan.

– Så långt det är möjligt ska de nya uppdragen, framför allt chefsrollerna, vara klara 1 september. Vi är medvetna om att det på vissa håll anses olyckligt att vi gör förändringen precis i samband med terminsstart, men vi har diskuterat detta och det går inte att sätta ett datum som är helt optimalt utifrån alla parametrar – de flesta datum krockar alltid med något, avslutar Mats Tinnsten.

Läs mer

Information om förslaget, tidsplan med mera hittar du på anställdwebben (webbsidor under utveckling, bl.a. kommer en sida med frågor och svar inom kort).

Chefsöversyn ska förtydliga roller (anställdnyhet, januari 2021)

Retendo: En statusuppdatering (anställdnyhet, mars 2021)