Samlat grepp tas för att utveckla skydd mot fallskador hos äldre

Fallolyckor kostar det svenska samhället runt 11,6 miljarder kronor varje år i form av direkt sjukvård samt indirekta kostnader till följd av ökat vård- och omsorgsbehov.

Förutom långa behandlings- och rehabiliteringstider kan fallskador leda till nedsatt rörlighet, minskad social kontakt, depression och inte sällan dödsfall. Projektet ProSAFe (Personlig skydd mot fallskador – förbättrat livskvalitet hos äldre) har som mål att bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande hos äldre genom att utveckla innovativa skyddande lösningar som kan förebygga fallrelaterade höftskador.

Trots att olika typer av lösningar för att förhindra fallolyckor finns på marknaden är de ofta förknippade med stigma och uppfattas som obekväma. Acceptansen bland äldre är därför låg. Dessutom kan den relativt höga kostnaden för dessa motverka storskaliga inköp.

Olika aktörer samverkar

Projektet består av ett tvärvetenskapligt konsortium där aktörerna består av små och stora företag, offentlig sektor, pensionärsorganisation, akademi och institut. I samverkan med användare/kunder inom pensionärsorganisation och vård-/äldreomsorg kommer specialister inom materialvetenskap, testutveckling, simulering och sensorteknik att designa, producera, testa och utvärdera estetiskt tilltalande lösningar med optimerad prestanda, komfort och prisbild.

Genom att också uppmuntra till användning av effektiva skyddslösningar kommer projektet att bidra till att minska risken för fallrelaterade frakturer, vilket i sin tur främjar ett hälsosammare liv.

Ska ta fram textila prototyper

Nyligen samlades representanter från projektets olika parter på Högskolan i Borås för att rulla igång projektet. Högskolan i Borås ska i projektet ta fram ett antal textila prototyper var skyddsteknik och sensorer ska integreras i den textila strukturen. Prototyperna kommer att utvärderas av specialister inom vård och omsorg samt även av användarna vilka representeras av en pensionärsorganisation. Högskolan bidrar med kompetens gällande polymera material samt textil tillverkning.  

Projektet finansieras genom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation steg 2 och pågår från och med hösten 2021 till och med hösten 2023.

Projektparter

RISE (projektledning), Högskolan i Borås, Stockholms kommun Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Chalmers Industriteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, SKPF Pensionärer, Region Gotland, Infonomy AB, Igelkott golv, Autoliv Sverige AB, TST Sweden AB, AB Germa, If Skadeförsäkring och Örebro kommun.

Läs mer om projektet ProSAFe
Läs mer om ProSAFe steg 2