Hållbarhetsmålen förlängs - nya beräknas klara i höst

Illustration över FN:s 17 globala mål.

Målen för 2017–2019 ligger därmed fast fram till att nya mål beslutats, med förtydligande om att Agenda 2030 och de 17 globala målen ska gälla som vägledande för lärosätets samtliga delars arbete för hållbar utveckling och uppföljningen av detsamma.

Beslut om de nya målen ska fattas senast i augusti 2021. Under våren ska en arbetsgrupp och en referensgrupp tillsättas för att jobba vidare med målen för HU.

Läs mer om nuvarande hållbarhetsmål