Misstänker du oegentligheter inom högskolan?

Rektor Mats Tinnsten fattade den 31 maj beslut om det nya styrdokumentet ”Handläggningsordning för hantering av misstänkt oegentligheter inkluderat information om initiering av dessa ärenden inom Högskolan i Borås”.

Som statlig myndighet måste högskolan säkerställa att oegentligheter inte ska påverka verksamheten och beslut inom organisationen. Syftet med styrdokumentet är att klargöra hur hanteringen av internt anmälda ärenden kring misstankar om oegentligheter ska ske. Dokumentet innehåller även information om hur ärenden ska initieras vid högskolan. Handläggningsordning begränsar dock inte den anställdes rätt att utnyttja den grundlagsskyddade meddelarfriheten*.

– Med oegentlighet menas oönskade beteenden och handlingssätt hos anställda som riskerar att medföra att allmänhetens förtroende för högskolans verksamhet påverkas. Det kan till exempel vara jäv i beslut, korruption eller att en muta tas emot. Även agerande som innebär skada för högskolans verksamhet, till exempel stöld och bedrägeri, omfattas av begreppet oegentlighet, förklarar Åsa Dryselius, jurist vid högskolan.

Inom statlig verksamhet är det viktigt att misstankar om oegentligheter kommer fram samt hanteras.

– I handläggningsordningen har vi därför förtydligat vilka vägar anställda kan använda för att göra högskolan uppmärksam på misstänkta oegentligheter, och vi har också skapat en ny webbsida med ett formulär för anmälan.

– Det kan vara bra att veta att det inte finns några juridiska möjligheter att garantera ett sekretesskydd i samma omfattning som vid meddelarskyddet för en anmälares eller den anmäldes identitet vid en intern anmälan, avslutar Åsa Dryselius.

Inledande bedömning av ett ärende

När en anmälan kommer in är det förvaltningschefen som ska bedöma om den omfattas av handläggningsordningen. Om den inte gör det avvisas anmälan eller överlämnas till annan ansvarig funktion för handläggning.

Följande ärenden handläggs enligt andra rutiner:

  • Ärenden rörande misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller negativ påverkan på studiemiljön (dnr 162-18)
  • Ärenden rörande misstänkt oredlighet i forskning samt annan avvikelse från god forskningssed än oredlighet (dnr 911-20)
  • Disciplinära åtgärder mot studenter (10 kap. högskoleförordningen)

Läs mer

Mer information om oegentligheter inom högskolans verksamhet

Se en kort film om vad opartiskhet betyder för dig som arbetar på Högskolan i Borås.

Läs mer på anställdwebben om mutor och jäv.

Ta del av det nya styrdokumentet i diariet, dnr. 258-21.

*Meddelarfrihet: I enlighet med 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen samt 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen har en enskild en grundlagsskyddad rätt att fritt muntligen lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i tryckt skrift eller i andra media utan att riskera åtal, straff eller skadeståndsskyldighet utom för vissa uppgifter som är undantagna från meddelarfrihet enligt offentlighets- och sekretesslagen (bl.a. uppgifter som omfattas av kvalificerade tystnadsplikter). Detta gäller även anställda vid en statlig myndighet. Den som lämnar uppgifter enligt meddelarfriheten har ett skydd mot att arbetsgivaren ingriper eller vidtar några repressalier gentemot uppgiftslämnaren – så kallat meddelarskydd.

Den som lämnar uppgifter till media enligt meddelarfriheten har även rätt att vara anonym i det fall denne så önskar. Det är som huvudregel förbjudet för en myndighet att efterforska vem som, med stöd av meddelarfrihet, har lämnat uppgift till media. Myndigheten får inte heller utsätta meddelaren för repressalier i det fall meddelande av andra skäl är känd.