Nytt samverkansprojekt ska öka tryggheten för personer med demens

Närbild på äldre persons händer/Porträttfoto på Maria Wolmesjö

Projektledare Maria Wolmesjö berättar mer om projektet, som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse.

Grattis till medlen – berätta, vad handlar projektet om?

Projektet handlar om efterforskning av försvunna personer och att öka tryggheten för personer med demens som är en av de största grupperna som anmäls försvunna. Det är ett praktiknära samverkansprojekt och har fokus på att utöver ny kunskap bidra till nya effektivare samverkansrutiner och metoder före, under och efter ett försvinnande. Projektet genomförs i nära samverkan med kommunal äldreomsorg, Svenskt Demenscentrum och Polisen. 

Vilka medverkar?

– Högskolan i Borås är huvudansvarig för projektet och dess genomförande. Vi har en pågående dialog om en samverkansdoktorand med en av våra samverkanspartners. Medverkande i projektet är forskare Rebecca Stenberg, universitetslektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och Anders Svensson, universitetslektor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Till projektet knyts även representanter från bland annat kommunal äldreomsorg, Svenskt Demenscentrum och Polisen, i en referensgrupp. I gruppen ingår även internationella forskare och praktiker för ett ökat erfarenhetsutbyte.

Vad finns det för tidigare forskning om försvunna och saknade personer?

– Efterforskning av försvunna och saknade personer har hittills varit ett outforskat område i Sverige och Norden. Genom Centrum för välfärdsstudier, CVS, fick vi (Stenberg, Wolmesjö & Leicht 2019) möjlighet att göra en pilotstudie och en första kunskapsöversikt av samhällsvetenskaplig forskning inom området. Rapporten och vår inledande studie har gett flera ringar på vattnet och vi har bland annat etablerat ett nationellt nätverk om efterforskning av försvunna och saknade personer för samverkan mellan forskare, praktiker, frivilligorganisationer, representanter för polisutbildningarna med flera i Sverige, deltagit i internationella konferenser och ingår i ett internationellt konsortium för forskning av försvunna personer med demens.

Vad blir första steget?

– Första steget är redan taget! Vi har inlett dialogen om samverkansdoktorand med samverkansaktörer, och haft ett första möte i projektgruppen för planering av en mer detaljerad tidsplan och arbetsfördelning. Vi har rekryterat ytterligare personer till referensgruppen, vi har fått förfrågningar från personer som hört talas om projektet och gärna vill vara med.  Ansökan till Etikprövningsmyndigheten har påbörjats, en hemsida för information om projektet håller på att tas fram. Den 15 april anordnas det första nationella nätverksmötet för NEFP där vi medverkar.

Vad hoppas du att projektet ska leda till?

– Förhoppningen är att projektet ska bidra med ny kunskap om efterforskningsprocessen före, under och efter ett försvinnande. Mer konkret hoppas vi kunna utveckla nya modeller för samverkan mellan äldreomsorgen och Polisen för att bidra till en ökad trygghet och därmed bättre livsvillkor för äldre personer med demens och deras anhöriga. På sikt är förhoppningen att erfarenheter från projektet kan användas för att utveckla motsvarande rutiner och samverkansmodeller kring andra grupper i risk för försvinnande, exempelvis personer med psykisk ohälsa och barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Läs mer

Läs mer om projektet Ökad trygghet för personer med demens vid försvinnande (Isolde)

Maria Wolmesjö