En äldre kvinna fotograferad bakifrån, sitter ensam på en parkbänk

Ökad trygghet för personer med demens vid försvinnande (ISOLDE)

Ökad trygghet för personer med demens vid försvinnande (ISOLDE)

Projektet ISOLDE syftar till att öka tryggheten för personer med demens som är en av de största grupperna som anmäls försvunna. Det är ett praktiknära samverkansprojekt och har fokus på att utöver ny kunskap bidra till nya effektivare samverkansrutiner och metoder före, under, och efter ett försvinnande. Projektet genomförs i nära samverkan med kommunal äldreomsorg, Svenskt Demenscentrum och Polisen.

Förhoppningen är att projektet ska bidra med ny kunskap om efterforskningsprocessen före, under och efter ett försvinnande. Mer konkret hoppas vi kunna utveckla nya modeller för samverkan mellan äldreomsorgen och polisen för att bidra till en ökad trygghet och därmed bättre livsvillkor för äldre personer med demens och deras anhöriga. På sikt är förhoppningen att erfarenheter från projektet kan användas för att utveckla motsvarande rutiner och samverkansmodeller kring andra grupper i risk för försvinnande, t.ex. personer med psykisk ohälsa, barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Projektet är en fortsättning på Efterforskning av försvunna personer (EFP).

Publikationer

Stenberg, R. & Wolmesjö, M. (2023) Preparatory collaboration for missing persons with dementia in Sweden: a pilot study. International Journal of Emergency Services Emerald Publishing Limited 2047-0894 DOI 10.1108/IJES-09-2020-0054

Wolmesjö, M. (2023) Anhöriga till personer som försvinner. I Klingberg, G. & Hallberg, U.(red.) Stora anhörigboken. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN978-91-44-15678-1 Uppl. 1: s.459-478. 

Stenberg, R. (2022). Samverkan på liv och död. I Hedberg Rundgren, Å., Klinga, C., Löfström, M. och Mossberg, L. (Red). (2022). Perspektiv på samverkan – om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik. Lund: Studentlitteratur.

Wolmesjö, M. (2022) Ledarskapande, samverkan och brukarmedverkan i välfärden. I I Hedberg Rundgren, Å., Klinga, C., Löfström, M. och Mossberg, L. (Red). (2022). Perspektiv på samverkan – om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik. Lund: Studentlitteratur.

Stenberg, R, Efterforskning av försvunna personer: Mot en kunskapsbaserad verksamhet: Polisens hantering av information och kunskap. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022.

Stenberg, R, Wolmesjö, M, Leicht, A, Efterforskning av försvunna personer: en internationell forskningsöversikt. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019.

Artiklar om projektet

Samarbete mot försvinnanden, Äldre i Centrum, reportage 2022-09-16

Nytt samverkansprojekt ska öka kunskapen om försvunna personer med demens, Samverkan 112, nr. 2 2021, sid. 22-23

Polisforskning och efterforskning av försvunna personer, liu.se

Forskningsprojekt Efterforskning av försvunna personer, liu.se

Efterforskning av försvunna måste bli mer än en "tillika verksamhet", liu.se

Filmer och presentationer från NEFP-konferensen 2022

Forskare/medarbetare

Maria Wolmesjö, projektledare
Biträdande professor i socialt arbete och forskarledare för Arbetsliv och välfärd. Hållbar styrning, organisering och ledning i  välfärden, SOLWE vid Högskolan i Borås.

Telefonnummer: 033-435 4725
Mobilnummer: 0790-663927
E-post: maria.wolmesjo@hb.se

Maria Wolmesjös sida på hb.se

 

Anders Svensson 
Universitetslektor i vårdvetenskap och biträdande vetenskaplig ledare vid  Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA), Linnéuniversitetet. 

Telefonnummer: 0470-708 366
E-post: anders.svensson@lnu.se

Anders Svenssons sida på lnu.se

 

 

Rebecca Stenberg
Fil.dr i psykologi, styrelseledamot och forskare vid Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER), Linköpings universitet. 

Telefonnummer: 013-28 46 36
E-post: rebecca.stenberg@liu.se

Rebecca Stenbergs sida på liu.se

 

 

Mikael Larsson
Samverkansdoktorand
E-post: mikael-u.larsson@polisen.se

Magisteruppsats: När äldre personer med demens försvinner. En systematisk litteraturstudie