Ny avhandling sätter ljuset på kompetensutveckling inom biblioteksvärlden

Syed Rahmat Ullah Shah, filosofie doktor inom Biblioteks- och informationsvetenskap har jobbat som bibliotekarie i sitt hemland Pakistan. Han har undersökt vad som påverkar och motiverar bibliotekarierna för att identifiera orsakerna till detta fenomen. Han har tagit fram parametrar som kan bidra till hållbar kompetensutveckling för landets akademibibliotekarier.

Undersöker proaktiv kompetensutveckling

Nyligen presenterade han sin avhandling, i vilken han visar på olika sätt och metoder för att aktivera individer med olika motivationsbehov för hållbart lärande och kompetensutveckling under deras yrkeskarriär. Avhandlingen undersöker proaktivt lärande och kompetensutveckling bland akademibibliotekarier, det vill säga bibliotekarier som jobbar på universitet och andra institutioner som ger utbildning med examen.

Andra aspekter, till exempel effekten av finansiering, tillgång till faciliteter, diskriminering, personligheter och organisatoriska omständigheter samt många andra faktorer i den sociala miljön, lyfts också fram. Dessa kommer till praktisk användning i olika kontexter.

Sjunkande motivation

– Anledningen till att jag valde att undersöka detta är att under mina år som bibliotekarie märkte jag hur studenter som fullföljde sin bibliotekarieutbildning var fullvärdigt kvalificerade och hade stort självförtroende när de gick ut i arbetslivet, både självständigt och i team. De var mycket motiverade. Men när de väl hade blivit anställda och hade varit verksamma som bibliotekarier under ett antal år sjönk motivationen och proaktiviteten för att lära mer och kompetensutveckla sig, förklarar han.

Han märkte också att det bland de seniora bibliotekarierna fanns dem som förhöll sig passiva istället för att vara passionerade när det gällde det egna lärandet och att handleda juniora medarbetare.

Tittat på tillgänglig miljö

I forskningsprojektet har han gjort en genomlysning av den miljö som finns tillgänglig för lärande och kompetensutveckling för landets akademibibliotekarier och han genomförde en enkätundersökning för att testa sina teoretiska antaganden.

–Jag har undersökt sambandet mellan olika slags motivation och exponering från det omgivande samhället genom att förklara bibliotekariernas lärande vid olika stadier under deras karriär. Det visade sig att människor beter sig på olika sätt beroende på om de jobbar med individuella uppgifter eller om de jobbar tillsammans med andra, eller om de jobbar i en ledande ställning. De är motiverade till lärande och kompetensutveckling när de ställs inför situationer som ligger i linje med deras eget beteende, förklarar han.

Sociokulturellt fenomen

Syed Rahmat Ullah Shah introducerade också en teori som förklarar lärande och kompetensutveckling som ett sociokulturellt fenomen. I sitt arbete sätter han ljus på det sociokulturella perspektivet, vilken han menar överbryggar ett gap inom forskningen kring kompetensutveckling.

– Avhandlingen fyller även en viktig, vägledande funktion, både lokalt och nationellt samt inom olika forskningsområden, när det gäller att se på olika individer utifrån olika motivationsbehov och olika stadier i arbetslivet, förklarar han.

Doktorsavhandlingen försvarades 1 oktober vid Högskolan i Borås.

Titel: Sustainable Competence Development of Librarians in Pakistan
(svensk titel) Hållbar kompetensutveckling av bibliotekarier i Pakistan

Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap

Läs avhandlingen

Handledare: Professor Elena Maceviciute och Professor Thomas Wilson