Migration och kompetensförsörjning i fokus för CVS-projekt

Hanna Uddbäck disputerade tidigare i år med avhandlingen Att stanna kvar: arbete, plats och mobilitet i småstaden där hon undersökte unga vuxna i en mindre ort och deras upplevda möjligheter till arbete, föreställningar om framtiden och syn på att stanna eller flytta från orten. I studien som hon nu ska göra fortsätter hon på temat mindre kommuners villkor, men med fokus på migranter och kompetensförsörjning inom välfärden.

Vad handlar din studie om?

– Jag ska undersöka hur två mindre kommuner i Västra Götaland hanterar och samverkar kring frågor om kompetensförsörjning och nyanländas inträde på arbetsmarknaden.

I många kommuner finns en minskande befolkning och kompetensförsörjning inom välfärden är en utmaning för kommuner generellt. 2015 kom många migranter och frågan är om migration kan vara en möjlig lösning på minskande befolkning och svårigheter med kompetensförsörjning. Forskningen har hittills gett blandade svar på frågan.

Studien görs mot bakgrund av en samhällelig kontext som handlar om möjligheter att organisera välfärd i mindre kommuner och försörja den med personal, men också förutsättningar för integration.

Varför är studien viktig att göra?

– Studien rör stora samhällsfrågor och samhällsutmaningar som handlar om villkoren för mindre kommuner kopplat till försörjning av välfärden, integration och migration. Ofta diskuteras integration i ett storstadsperspektiv, samtidigt har mindre kommuner tagit emot många nyanlända och frågorna är högst aktuella på fler platser än i storstäderna.

Vad hoppas du få ut av studien?

– Jag hoppas kunna bidra med kunskap om hur mindre kommuner organiserar arbetet med nyanländas inträde på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning inom välfärden och därmed vilka förutsättningar som finns att jobba med de här frågorna på lokal nivå. Det handlar om hur samverkan kring dessa frågor sker och när de tolkas som utmaningar som kan hanteras tillsammans och när det inte gör det.

Vad betyder det för dig att få CVS forskningsmedel?

– Det är jättekul eftersom det gör att jag kan fortsätta forska om mindre kommuners förutsättningar och utveckling. Jag kan vidare utforska och fördjupa mig i utmaningar som mindre kommuner har. Generellt är jag intresserad av hur det lokala och nationella möts och hur samhälleliga förändringar tolkas, uttrycks och hanteras på den lokala nivån.

Om CVS och temat välfärd i mindre kommuner och på landsbygd

Centrum för välfärdsstudier, CVS, vill bidra till samhällsutvecklingen genom att analysera och problematisera välfärdssamhällets utmaningar. Forskningen som bedrivs inom centrumbildningen belyser frågor om välfärdens styrning, ledning och organisering. Analyserna är gränsöverskridande, tvärvetenskapliga och sker i samarbete med externa aktörer.

Ett av de tre fokusområden som CVS har till uppgift att studera är tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle. Ett särskilt aktuellt tema är här hur välfärd organiseras i mindre kommuner och på landsbygd. Forskning har visat att när offentliga insatser minskar vad gäller service, omsorg och kommunikationer ges privata och civilsamhälleliga välfärdsaktörer större utrymme. Medan privata investeringar främst sker i det urbana rummet är landsbygden oftare hänvisad till lokal samverkan och organisering via föreningar och rörelser.

Läs mer

Centrum för välfärdsstudier (CVS)
Utlysning av CVS forskningsmedel
Hanna Uddbäcks avhandling