Funktionsnedsattas reseupplevelser i kollektivtrafiken viktig källa för förbättringar

Syftet med studien “Interactive Citizen Involvement in DRT Service Design” var att studera hur grupper med olika funktionsnedsättningar upplever transporttjänster såsom färdtjänst. Fokus har legat på kritiska aspekter som tillförlitlighet och användarvänlighet och hur resenärer och förare hanterar olika situationer. Studien ingick i ett större EU-finansierat projekt, Response, som syftade till att implementera nya tjänster som flyttar fokus från utbudsorienterade till efterfrågestyrda transportlösningar. Detta för att stärka transportmyndigheter och lokala transportföretag som verkar i Östersjöregionen.

Nicklas Salomonson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, kommenterar:

– Resultatet från våra studier bidrar till hållbarhetsmål 10 och 11 i Agenda 2030, särskilt delmålen om att främja inkludering och lika rättigheter i samhället och att tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla. Vi ser utveckling och förbättring av denna form av transformativa tjänster som en grundpelare i ett demokratiskt och modernt samhälle.

Resultatet av den aktuella studien visar att förare behöver beakta fysiska, beteendemässiga, kommunikativa och sekventiella aspekter när de interagerar med resenärer och att resenärernas förmågor behöver tas i beaktande vid utveckling av tjänsten. I studien framkommer också att resan ofta upplevs som fysiskt obekväm. Det är därför viktigt att förarna både bidrar med information om resan och är uppmärksamma på resenärernas verbala och ickeverbala signaler under själva resan.

Utöver flera vetenskapliga artiklar har studien också genererat en handbok som vänder sig till aktörer inom lokaltrafiksektorn. Handboken innehåller bland annat rekommendationer kring hur transportaktörerna kan utveckla upplevelserna för utsatta, sårbara resenärer.

Nicklas Salomonson installeras som professor vid högskolan i Borås på Akademisk högtid 22 april.
Forskarprofil 

Läs mer

Projektet Response finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer om projektet

Handboken Experiences of Demand Responsive Transport Among Vulnerable Travellers (pdf, på engelska) 

Den vetenskapliga artikeln Consumer vulnerability during mobility service interactions: causes, forms and coping (2019)