Internationell kraftsamling för kunskapsöverföring kring resursåtervinning

Arbetsgrupp inom FULLRECO4US

Forskarna kommer från Europa och ytterligare några närliggande länder.

– Det är första gången som alla träffas fysiskt. De träffas i olika arbetsgrupper utifrån forskningsämnen under två dagar. Det är också liknande grupper för doktorander och postdoktorer, i så kallade ”training schools”. Cirka 90 deltagare är på plats på Högskolan i Borås, varav 70 forskare och 20 doktorander. Utöver detta deltar 140 doktorander och postdoktorer digitalt, berättar Patrik Lennartsson, docent inom Resursåtervinning och delprojektledare.

Kärnan i projektet handlar om att överföra kunskap inom resursåtervinning mellan länder. Och framför allt hur det kan gå till. Det handlar inte om att genomföra forskningsprojekt som sådant.

Diskussionsplattform

– Projektet ska fungera som en diskussionsplattform med fokus på holistiska tillvägagångssätt för återvinning och värdehöjning av avfall och utveckling av nya gränsöverskridande tvärvetenskapliga och intersektoriella nätverk. På längre sikt är nätverket tänkt att generera samarbeten och projekt, förklarar Patrik Lennartsson.

Derya Y. Koseglu-ImerFrån Istanbul Technical University i Turkiet deltar bland annat  Derya Y. Koseglu-Imer, biträdande professor.

– Det betyder mycket att träffa forskarkollegorna så här. I min arbetsgrupp fokuserar vi på hur man kan återvinna vatten och näringsämnen, exempelvis fosfor, kväve och kol samt vatten från avloppsvatten. I mitt hemland har vi bland annat stora problem med utsläpp av fosfor, som finns i tvättmedel, och utsläpp av kväve från jordbruket, vilket leder till övergödning i vattendrag och hav, säger hon.

Synen på avfall behöver ändras, menar hon, och förklarar att avfall ska ses som en resurs, något som kan återvinnas i olika former.

– Mötet med forskarkollegor och forskarstudenter betyder mycket genom att vi diskuterar problem ur våra respektive hemländers perspektiv och får del av de andra deltagarnas perspektiv.

Det är forskare vid Högskolan i Borås som tagit initiativet till att söka medel från EU för att starta nätverket. Projektet startade redan 2021, men fram till nu har deltagarna endast träffats digitalt.

Projektet är ett COST-projekt med en budget på 125 000 Euro årligen och löper under fyra år fram till 2025.

Läs mer

Tidigare nyhet om projektet FULLRECO4US från 2021

Om projektet på högskolans webb

Projektets officiella webbsida