Översättning skapar ett attraktivare lärosäte

Syftet med kartläggningen var att systematiskt och proaktivt identifiera vilka texter som behöver översättas till, eller uppdateras på, engelska.

– Det kom inte in lika många förslag som vid förra kartläggningen, men de förslag som nu kom in rörde stora områden. Det handlade därmed om stora mängder text som nu har översatts eller är på gång att översättas, berättar Eva Medin, samordnare för engelska översättningar.

I samband med kartläggningen har Eva Medin också arbetat systematiskt med att identifiera texter som behöver översättas. Detta som en del i den handlingsplan som har tagits fram för HRS4R* för att arbeta vidare med de utvecklingsområden som har identifierats.

– Här handlar det till exempel om en översyn och utveckling av engelska webbsidor och aktiviteter inom forskningsstöd och att jag genomför intervjuer med internationella forskare för att identifiera informationsluckor. Jag har också tillsammans med högskolans jurist och HR identifierat flera styrdokument som nu har översatts.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är upp till varje avdelning att kontinuerligt överväga behovet av översättning eller språkgranskning av allt som kan behövas för att studenter och medarbetare ska kunna verka i en internationell och inkluderande miljö. Ett tips är att lägga till en kontrollfråga om översättning i befintliga rutiner kring olika beslut, avslutar Eva Medin.

Vad är HRS4R?
I juni 2021 stod det klart att EU-kommissionen godkänner Högskolan i Borås ansökan om att få använda utmärkelsen ”HR Excellence in Research”. Godkännandet visar att högskolan uppfyller EU:s kvalitetsmål för forskare, och visar på ett gott arbete med att stärka forskares villkor och arbetsmiljö. I samband med detta påbörjades arbetet med att implementera den handlingsplan som tagits fram och arbeta vidare med de utvecklingsområden som har identifierats.

Läs mer 

Tänk på att det finns en central resurs vid högskolan för översättning till engelska. Läs mer om vad som gäller kring översättningar.

Anställdnyhet (september 2021): Vad ser du för behov av engelska översättningar?

Anställdnyhet (juni 2021): Utmärkelse visar: Högskolan attraktiv arbetsgivare för forskare