Nu inför högskolan en koldioxidbudget – tjänsteresor berörs

På Högskolan i Borås står flygresor för 95 procent av högskolans utsläpp av koldioxid, från tjänsteresor.

Beslutet om koldioxidbudget som rektor tog den 18 december innebär att utsläppen från tjänsteresor ska halveras fram till 2030 med utgångspunkt från 2019. Det betyder att en minskning med sju procent årligen behöver göras för att nå målet. Resor mellan världsdelar och inom Europa står för den största delen av flygresorna och behöver därför uppmärksammas särskilt.

Vad innebär det?

Det innebär att varje enhet och akademi på högskolan har en koldioxidbudget att förhålla sig till, alltså en viss årlig mängd utsläpp av koldioxid att förhålla sig till. Budgeten är på akademi/enhetsnivå och det är akademichef respektive enhetschef som har i uppgift att fördela budgeten internt.

Som stöd har en beslutsguide för flygtjänsteresor tagits fram.

Information för medarbetare finns på webben om hur man ska tänka och agera kring resande för deltagande i konferenser, möten, med mera. Ett tips är att alltid be arrangörer ordna så att det går att delta i möten och konferenser på distans.

För att följa upp målet ska årligt utsläpp baseras på statistik från Egencia (den resebyrå som högskolan använder vid bokning av tjänsteresor) i relation till målet för respektive akademi/enhet och år.

Olika behov – samma mål

Omfattningen av flygande i tjänsten ser olika ut inom respektive akademi och enhet, beroende på art och omfattning på internationella samarbeten. Inför beslutet om koldioxidbudgeten har arbetsgruppen beaktat att det att det finns en målkonflikt mellan högskolans mål om internationalisering och ökad samverkan som ett minskat resande kan medföra. Syftet med arbetet är att skapa underlag för att kunna prioritera mellan olika verksamheter och se vilka resor som är nödvändiga att göra och vilka som kan ersättas med digitala alternativ.

Indikatorn och koldioxidbudgeten har tagits fram av en arbetsgrupp med stöd av en referensgrupp.

Läs mer

Information om tjänsteresor och representation

Information om koldioxidbudgeten

Beslutet om koldioxidbudget och indikator och tidigare beslut om minskandet av utsläpp av växthusgaser finns i diariet, dnr 305-23