Sjuksköterskans ledarskap i hemsjukvården – en nyckelroll för äldres värdighet

Maria Claesson har en mångårig erfarenhet som sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård och distrikt. Hennes doktorsavhandling bygger på flera kvalitativa studier, vilket inte är så vanligt i frågan om sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet.

Maria Claesson konstaterar att själva åldrandet innebär att befinna sig i en sårbar situation i livet:
– Att dessutom vara i behov av vård och omsorg förstärker situationen. Inte minst har situationen under covid-19-pandemin visat på brister i vård- och omsorg av äldre personer i hemmet, brister som sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet kan bidra till att reducera.

Ledarskap i ett mellanrum av närhet och distans

Sjuksköterskan i hemsjukvården delegerar ofta vårdandet till omvårdnadspersonalen. Därmed blir sjuksköterskans ledarskap beroende av vad personalen registrerar och återkopplar från mötet med patienten. Omvårdnadspersonalen utgör på så sätt en viktig länk mellan sjuksköterskan och patienten.

Den etiska dimensionen i sjuksköterskornas ledarskap var ett framträdande tema i intervjuerna. Deras ledarskap innebär att de tillsammans med vårdteamet ska upprätthålla ett etiskt förhållningssätt i mötet med patienten och anhöriga. Det handlar om att reagera på och ta ställning i situationer som riskerar att äventyra patientens självständighet och värdighet. Det innebär även att reagera då vårdandet formas efter allmänna strukturer, i stället för att anpassas till patientens behov och önskningar.

– Ett etiskt förhållningssätt i sjuksköterskans ledarskap bidrar till patientens självbestämmande, samtidigt som sjuksköterskan har möjlighet att stödja patienten vid behov. Det möjliggör för den äldre personen att kunna ta ansvar för och få vara delaktig i den egna vården efter förmåga och samtidigt möjlighet att känna tillit till att sjuksköterskan ger stöd när situationen kräver, säger Maria Claesson.

Hur hoppas du att dina resultat ska användas?
– Jag har naturligtvis en förhoppning om att resultaten ska kunna komma att användas och få betydelse för vårdandet, särskilt för vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård. Under våren 2023 är det så här långt inplanerat att presentera resultaten främst till sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvård. Samtidigt kommer det behövas fler studier inom området för att ytterligare kunna beskriva, förklara och förstå innebörden och dess betydelse i sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet.

Hur tycker du att tiden som doktorand har varit, och har du några planer för vad du ska göra härnäst?
– Tiden som doktorand har varit spännande, utmanande och tidvis ogripbar men också väldigt stimulerande och utvecklande. Jag ser det som en stor förmån att ha fått möjligheten att genomföra mina forskarstudier på Högskolan i Borås inom området, Människan i vården, i ämnet vårdvetenskap. Planerna för framtiden är att fortsätta forska på området för avhandlingsarbetet men också av att låta sig inspireras och få möjlighet att ingå samarbete med flera forskare i nya forskningsprojekt.


Maria Claesson disputerade 3 februari inom ämnet vårdvetenskap med avhandlingen Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård: Att leda i ett mellanrum av närhet och distans.

Opponent: Lisa Skär, Professor vid Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Huvudhandledare: Elisabeth Lindberg, professor vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Läs mer

Maria Claessons forskarprofil
Forskningsområdet Människan i vården